REGULAMIN KONKURSU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

„Na metę z Northtec!”

REGULAMIN KONKURSU

„Na metę z Northtec!”

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Na metę z Northtec!l” zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak”, z siedzibą na ulicy Dolnej 14/5 w Łomiankach 05-092 o numerze NIP 1181758906, zwane dalej „Organizatorem”.

1.2. Cele Konkursu:

 1. promowanie walorów kolarstwa górskiego MTB;
 2. promocja świadomego i odpowiedzialnego uprawiania aktywności fizycznej, w tym szczególnie jazdy na rowerze.

1.3. Przedmiotem Konkursu jest rower Cayon DA DR firmy Northtec o deklarowanej wartości 4300 zł.

1.4. Tematem Konkursu jest kreatywna prezentacja i promocja uczestnictwa w zawodach Cisowianka Mazovia MTB Marathon.

1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani przedstawiciele Organizatora bądź osoby z nimi spokrewnione.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.2. Uczestnik musi udostępnić post konkursowy na swoim profilu na Facebooku.

2.3. Post dotyczący konkursu znajduje się pod adresem xxx.

2.4. Uczestnik konkursu musi zapisać się on-line na Mazovia MTB Zimą w Jabłonnej do dnia 24 lutego 2023. i opłacić start.

2.5. I ETAP – kwalifikacje

 • Kwalifikacje do finału odbędą się poprzez udział w grze w kapsle
 • Komisja konkursowa wyznacza linie startu i mety
 • Uczestnicy strzelają palcami w kapsel umieszczony na limii startu
 • Kapsel uczestnika musi się znaleźć jak najbliżej linii mety
 • Do finału przechodzi trójka najlepszych uczestników, czyli ci, których kapsle znajdą się najbliżej mety
 • Jeśli kapsle znajdą się w takiej samej odległości od mety to przewidywana jest dogrywka aż do skutku – tyczy się uczestników, którzy osiągną remis i uniemożliwi to wyłonienie najlepszej trójki

2.6. II ETAP – FINAŁ

 • Cała rozgrywka w kapsle jest powtarzana pośród najlepszych trzech uczestników z kwalifikacji
 • Osoba, która dostrzeli kapsel najbliżej mety wygrywa nagrodę określoną w regulaminie Konkursu
 • Jeśli kapsle uczestników znajdą się w podobnej odległości od mety, przwidywana jest dogrywka aż do skutku – w przypadku nierozstrzygnięcia zwycięzcy.

3. JURY

3.1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

3.2. Wszystkie warunki są weryfikowane przez skład Jury

3.3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

4. NAGRODY

4.1. Nagrodą w Konkursie jest rower Cayon DA DR firmy Northtec o deklarowanej wartości 4300 zł.

4.3. Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na gotówkę.

4.4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

4.5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w konkursie dnia 5 marca 2023 r., po zakończeniu rozgrywek.

4.6. Nagroda może zostać odebrana od razu po zakończeniu Konkursu.

4.7. Zwycięzca zobowiązany jest zapłacić podatek w wysokości 10% wartości nagrody deklarowanej w Regulaminie.

5.KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

5.3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mazoviamtb.pl.

6.2. Uczestnik Konkursu przez udział w Konkursie oświadcza, iż:

 1. zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.mazoviamtb.pl oraz w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/mazoviamtb w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

6.3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6.5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

6.6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 roku.

6.7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.